1.Dövlət notariat arxivindən notariat hərəkətləri barədə məlumatın və onlarla bağlı sənədlərin surətlərinin verilməsi
2.Notariat ofisləri və notariat hərəkətlərinin aparılması barədə məlumatın verilməsi
3.Vərəsəlik işlərinin açılıb-açılmaması barədə məlumatın verilməsi
4.Çeklərin ödənilmək üçün təqdim olunması və çeklərin ödənilmədiyinin təsdiq edilməsi
5.Daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsinin təsdiq edilməsi
6.Daşınmaz əmlakın bağışlanılması müqaviləsinin təsdiqi
7.Daşınmaz əmlakın dəyişdirilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
8.Daşınmaz əmlakın renta müqaviləsinin təsdiq edilməsi
9.Dəniz protestlərinin tərtib edilməsi
10.Digər qiymətləndirilən müqavilələrin təsdiq edilməsi
11.Əmlak bölgüsü, zaminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən və əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiq edilməsi
12.Ər-arvadın ümumi əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamənin verilməsi
13.Fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verilməsi
14.İcarə müqaviləsinin təsdiq edilməsi
15.İcra qeydinin aparılması
16.İpoteka müqaviləsinin təsdiq edilməsi
17.Qarışıq müqavilənin təsdiq edilməsi
18.Miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlərin görülməsi
19.Miras paya sərəncam verilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
20.Mirasın bölüşdürülməsinə dair sazişin təsdiq edilməsi
21.Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməsinə dair və digər etibarnamələrin təsdiqi
22.Nəqliyyat vasitəsinə sərəncam verilməsinə dair etibarnamənin təsdiq edilməsi
23.Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiq edilməsi
24.Öhdəliyin icra predmetinin saxlanmağa, pul məbləğlərinin, qiymətli kağızların və vəsiyyətnamələrin depozitə qəbul edilməsi
25.Sənədin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsi
26.Sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi
27.Sənədlərə apostilin verilməsi
28.Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
29.Sənədlərin saxlanılmaq üçün qəbul edilməsi
30.Sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün təsdiq edilməsi
31.Sübutların təmin edilməsi
32.Şəxsin fotoşəkildəki şəxslə eyniliyinin təsdiq edilməsi
33.Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi
34.Şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi
35.Veksellərə protestlərin tərtib edilməsi
36.Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi
37.Vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsi
38.Yaşayış sahəsinin kirayə verilməsi müqaviləsinin təsdiq edilməsi
39.Yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələrin verilməsi