AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ

 

KOLLEGİYA QƏRARI

 

 

29 avqust 2013-c il

№ 9-N

 

Qeyri-kommersiya hquqi şəxslərin və təhsil məssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi zrə inzibati reqlamentin təsdiq edilməsi barədə

 

Dvlət orqanlarının elektron xidmətlər gstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nmrəli Fərmanına və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron xidmət nvlərinin Siyahısına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 19-cu bəndinə əsasən Kollegiya

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Qeyri-kommersiya hquqi şəxslərin və təhsil məssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi zrə inzibati reqlament təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2. Bu Qərarın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi təmin olunsun (A.Əliyev).

 

3. Qərar aidiyyəti ədliyyə orqanlarına gndərilsin.

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının

 

ədliyyə naziri

 

I dərəcəli dvlət ədliyyə mşaviri

Fikrət Məmmədov

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2013-c il 29 avqust tarixli 9-N nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Qeyri-kommersiya hquqi şəxslərin və təhsil məssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi zrə inzibati reqlament

 

1. mumi mddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Qeyri-kommersiya hquqi şəxslərin və təhsil məssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın verilməsi.

1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Qeyri-kommersiya hquqi şəxslərin və təhsil məssisələrinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatın əldə edilməsi.

1.3. Elektron xidmətin gstərilməsinin hquqi əsası:

- İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı və 10-cu maddələri;

- Hquqi şəxslərin dvlət qeydiyyatı və dvlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4-9-cu maddələri;

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 9.9-cu və 9.12-ci bəndləri;

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nmrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi  icra  hakimiyyəti  orqanları tərəfindən konkret sahələr zrə elektron xidmətlər gstərilməsi Qaydaları" və Elektron xidmət nvlərinin Siyahısının 3.5-ci bəndi.

1.4. Elektron xidməti gstərən dvlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

1.5. Elektron xidmətin digər icraıları: Yoxdur

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Elektron xidmət tam avtomatlaşdırılmışdır.

1.7. Elektron xidmətin icra mddəti: Xidmətin icra mddəti istifadəi tərəfindən tələb olunan məlumatların informasiya sistemində emalı vaxtından asılıdır.

1.8. Elektron xidmətin gstərilməsinin nəticəsi: İstifadəilər qeyri-kommersiya qurumunun və ya təhsil məssisəsinin, xarici qeyri-kommersiya qurumunun və ya təhsil məssisəsinin Azərbaycan Respublikasındakı nmayəndəlik və ya filialının dvlət qeydiyyatına alınması, reyestrdən ıxarılması, təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması n zəruri olan sənədlər, mraciət etmə hququ olan şəxslərin siyahısı və dənişlər barədə, eləcə də həmin qurumların qeydiyyata alınıb alınmamasına dair məlumatları əldə edə bilirlər.

 

2. Elektron xidmətin gstərilməsinin həyata keirilməsi

 

2.1. Elektron xidmətin nv: informativ

2.2. Elektron xidmət zrə dəniş: dənişsiz

2.3. Elektron xidmətin istifadəiləri: fiziki və hquqi şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://www.e-gov.az; http://exidmet.justice.gov.az

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

İnternet nvanı: http://www.e-gov.az ; http://www.justice.gov.az

Elektron pot: contact@justice.gov.az / notvva@justice.gov.az

Telefon: (+99412) 430 09 77 / (+99412) 404 42 81

2.6. Elektron xidmətin gstərilməsi n tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması: Elektron xidmətdən istifadə etmək n hər hansı sənədin təqdim edilməsi tələb olunmur.

 

3. Elektron xidmətin gstərilməsi n inzibati prosedurlar

 

3.1. Elektron xidmət istifadəilər n daim aıqdır və mraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz.

3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər n sorğu: İstifadəi he bir sənəd təqdim etmədən sistemə daxil olaraq onu maraqlandıran hquqi şəxsin adını daxil edərək həmin və ya oxşar adlı qeyri-kommersiya hquqi şəxsin və ya təhsil məssisəsinin qeydiyyata alınıb alınmamasına dair məlumatlardan istifadə edir.

3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması: Xidmətin təqdim edildiyi internet nvanlarının mvafiq pəncərəsində istifadəi onu maraqlandıran hquqi şəxsin adını daxil edərək sorğunu formalaşdırır.

3.2.2. Sorğunun qəbulu: Sorğu qəbul olunduğu təqdirdə istifadəiyə dərhal mvafiq məlumatlar təqdim olunur.

3.3. Elektron xidmətin gstərilməsi və ya imtina edilməsi: Sorğu qəbul olunduğu təqdirdə istifadəinin monitorunda onu maraqlandıran məlumatlar təqdim olunur.

3.3.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: İstifadəi qeyri-kommersiya hquqi şəxsi və təhsil məssisəsinin adını səhv daxil etdikdə sorğu mvafiq məlumatın aşkar olunmaması ilə nəticələnəcəkdir. Səhv məlumatın daxil edilməsi istifadəinin yenidən sorğu etməsinə mane olmur.

3.3.2. Sorğunun qəbulu: İstifadəi tərəfindən mvafiq məlumatlar dzgn daxil edildikdə sorğu qəbul olunur.

3.4. Sorğunun icrası: İstifadəi elektron xidmət vasitəsilə onu maraqlandıran qeyri-kommersiya hquqi şəxsi və təhsil məssisəsinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə məlumatları əldə edir.

3.4.1. Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cmlədən məsul şəxs haqqında məlumat:

Qeyri-kommersiya hquqi şəxsi və təhsil məssisəsinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmamasına dair məlumatın verilməsi.

İnzibati əməliyyatın həyata keirilməsinə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsi məsuldur.

3.4.2. Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə mddəti və ya maksimal yerinə yetirilmə mddəti:

İstifadəi mvafiq sahəyə hquqi şəxsin adını daxil edib axtarış dyməsini vuraraq həmin və ya oxşar adda qeydiyyata alınan hquqi şəxsin olub olmamasına dair məlumatı əldə edir. Prosesin icra mddəti istifadəinin tələb olunan məlumatları daxil etməsi və bunun informasiya sistemində emalı mddətindən asılıdır.

3.4.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dvlət orqanı haqqında məlumat: Yoxdur

3.4.4. Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi: İstifadəi qeyri-kommersiya hquqi şəxsi və təhsil məssisəsinin qeydiyyatı proseduru, adları, eləcə də qeydiyyata alınıb-alınmamasına dair məlumat əldə edir.

3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət: Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsi həyata keirir.

3.5.1. Nəzarətin forması: Daxil olan mraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə təşkil olunmuş mtəmadi monitorinqi.

3.5.2. Nəzarətin qaydası: Monitorinq nəticəsində mraciətlərin qəbulu, cavablandırılmasının mddəti və prosesin tamlığı izlənilir, baş verən nqsanlar barədə hesabatlar tərtib olunur. Həmin hesabatlar sistemin fəaliyyətinə məsul olan şəxslər tərəfindən daim izlənilir.

3.6. Elektron xidmətin gstərilməsi zrə mbahisələr: Elektron xidmətin gstərilməsinə grə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsi məsuliyyət daşıyır.

3.6.1. İstifadəinin şikayət etmək hququ haqqında məlumat: İstifadəi elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.

3.6.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması n lazım olan informasiya: Şikayət kağız zərində və elektron qaydada tərtib oluna bilər. Kağız zərində şikayət Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin pot nvanına, elektron şikayət isə bu reqlamentin 2.5-ci bəndində gstərilən pot nvanına gndərilməlidir. Şikayətdə vətəndaşın adı, atasının adı, soyadı, nvanı, pot və ya elektron pot nvanı, yaxud işlədiyi yer gstərilməlidir.

3.6.3. Şikayətə baxılma mddəti: Şikayətə İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsində məyyən olunmuş mddətdə baxılır.